Blog

Past Simple - kiedy i jak używać?

Nauka języka angielskiego to jedno z najbardziej przydatnych narzędzi, które pozwoli nam nie tylko biegle posługiwać się językiem obcym, ale również otworzy wiele drzwi do kariery. Język angielski także jest językiem międzynarodowym, dlatego wyjeżdżając na wakacje, warto umieć się nim posługiwać. Co więcej, oprócz nauki słów istotną rolę odgrywają w nim czasy takie jak Past Simple.

Czym jest czas Past Simple?

Past Simple to czas przeszły w języku angielskim. Używając go, możemy mówić o sytuacjach, czynnościach oraz stanach, które miały miejsce w przeszłości. Past Simple stosujemy także, jeżeli chcemy tworzyć relacje lub opowiadania, jak i gdy mówimy o wydarzeniach historycznych. Co więcej, to przy nim osoby uczące się języka angielskiego mają okazję poznać pojęcie czasowników nieregularnych. Warto zaznaczyć, że czas Past Simple jest odpowiednikiem w języku polskim trybu dokonanego.

Budowa Past Simple

Na budowę zdań twierdzących w tym czasie mają wpływ dwa główne składniki SUBIECT +VERB w II formie, czyli podmiot + czasownik w II formie. Druga forma czasownika charakteryzuje się tym, że do bezokolicznika dodajemy końcówki -ed lub -d. Kiedy uzywamy Past Simple powinniśmy pamiętać, że w języku angielskim występują również czasowniki nieregularne, które stanowią wyjątek.

Zasady dodawania końcówki -ed są następujące:
• gdy czasownik regularny kończy się na -e dodajemy tylko -d
• gdy czasownik regularny kończy się na -y, po spółgłosce, to przed dodaniem końcówki należy zmienić -y na -i
• jeżeli przed -y znajduje się samogłoska, wtedy powinniśmy zazwyczaj dodać -ed
• czasowniki jednosylabowe i dwusylabowe, których akcent pada na ostatnią sylabę, a trzy ostatnie litery to spółgłoska, samogłoski, spółgłoska wtedy musimy podwoić ostatnią literę. Wyjątkiem są x i w.

Przykłady zdań twierdzących forma regularna:
• Yesterday I worked very hard,
• You visited Poland last year,
• He wanted go to the theatre last weekend.

Przykłady zdań twierdzących forma nieregularna:
• I was here last Sunday,
• Yesterday she did her homework,
• We ate a bad dinner last Wednesday.

W czasie Past Simple możemy wyróżnić trzy typy pytań. Pierwszy działa w taki sam sposób jak w czasie Present Simple. Rozumiemy przez to, że na początku zdania powinien się znaleźć operator, a druga forma czasownika wraca nam do pierwszej formy.

Przykład:
• Did you buy this bike?
• How did she make this dinner?

Drugim typem są pytania z czasownikiem -to be. Dla pierwszej i trzeciej osoby liczby pojedynczej jest to -was natomiast dla pozostałych -were. Co więcej, pytanie tworzone jest poprzez zmianę szyku, pomijając operator -did.

Przykład:
• Was I here last Monday?
• Where were they yesterday?

W Past Simple budowa trzeciego typu pytań także pomija operatora -did, pozostawiając czasownik w II formie. Są to pytania o podmiot.

Przykład:
• Who ate dinner with you?
• Who told you about it?

Ostatnim typem są zdania przeczące, które również tworzone są analogicznie do czasu Present Simple. Podstawowym operatorem jest -did not. Można go skrócić do -didn't. Co ważne, użycie operatora zmienia II formę czasownika na I.

Przykład:
• I didn't write the book
• We didn't watch TV

Wyjątkiem są czasowniki modalne, a także czasownik -to be.

Przykład:
• I couldn't sleep last night
• I wasn't here last Sunday
• They weren't very busy yesterday

Zastosowanie Past Simple

Past Simple opisuje tylko wydarzenia mające miejsce w przeszłości i nie ma związku z teraźniejszością. Podczas prowadzenia rozmowy w języku angielskim często podajemy określenia czasu takie jak yesterday, two days ago, last week lub i 1995. Warto zauważyć, że niekiedy nie musimy podawać konkretnego czasu, ponieważ wynika on z sytuacji lub kontekstu.

Zastosowanie Past Simple sprowadza się do mówienia o jednorazowych sytuacjach mających miejsce w przeszłości lub o krótkich czynnościach mających miejsce jedna po drogiej, a także zwyczajach czy nawykach. Jeżeli chcemy sprawnie posługiwać się językiem angielskim, powinniśmy zapisać się na kurs języka angielskiego online, dzięki którym pod okiem wykwalifikowanych osób opanujemy jego wszelkie niuanse.

Do opanowania czasu Past Simple ćwiczenia przydadzą się na każdym etapie nauki. Rozwiązywanie zadań pomoże stale powtarzać nabytą wiedzę i udoskonalać ja o nowe zagadnienia. Oprócz wiedzy zawartej w książkach niezwykłe istotną kwestią przy nauce języka angielskiego jest wykorzystywanie swoich umiejętności w praktyce.